Logiweb(TM)

Logiweb reference of check in kana

Up Help

nani
nuti sena neku tuka suta  sasu saki siku kenu saki
satu susa nati sase nati  sata seni neki nisi suta
sene kenu kutu kene kise  kaki susu nasa natu

The pyk compiler, version 0.1.9 by Klaus Grue,
GRD-2007-07-12.UTC:20:11:58.175987 = MJD-54293.TAI:20:12:31.175987 = LGT-4690987951175987e-6